ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Η επιλογή και εισαγωγή των νέων φοιτητών γίνεται ως εξής:

 Κάθε εξάμηνο δημοσιεύεται προκήρυξη για την αποδοχή μέχρι 50 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η δημοσίευση πραγματοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά. ΤΤ. Η δημοσίευση προσδιορίζει τα ακόλουθα:

 •  Τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται από τους υποψήφιους για την εισαγωγή στο ΠΜΣ
 • Την προθεσμία, τον τρόπο και τον τόπο υποβολής των δικαιολογητικών
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • τον γενικό τρόπο αξιολόγησης των Υποψηφίων

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους είναι:

 •  Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή. (για να την κατεβάσετε πιέστε εδώ) (.PDF)  ¨η Αρχείο MS WORD
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
 • Αποδεικτικά  καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 • Επιστημονικές  δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 • Επιπρόσθετα  προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης.
 • Συστατικές Επιστολές (Προαιρετικά)

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Το γενικό βαθμό πτυχίου
 • Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
 • Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπονται στο προπτυχιακό επίπεδο.
 • Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Επίσης, για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων καθώς και η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί σε τριμελή επιτροπή Μελών ΔΕΠ και ΕΠ.

 

 

 

 

You are here: Home Διαδικασία Εισαγωγής